قوانین و مقررات استفاده از سامانه

مطالب و اخبار منتشره در سایت با اهداف بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا هم خوانی دارد.

مطالب منتشرشده با قوانین جمهوری اسلامی و مسائل شرعی اسلام همخوانی دارد.

بخش تلویزیون سایت مستشهدین زیرمجموعه سایت اصلی است و تابع قوانین سایت است.

منابع مالی مورد نیاز سایت از منابع مالی بنیادمستشهدین عاشورا تامین می شود.

تمامی کمک های مالی اهدایی اعضا با نظر هیات مرکزی بنیاد در راستای اهداف والای این طرح هزینه خواهد شد و غیرقابل برگشت خواهد بود.

عضویت افتخاری و یا ثبت امضا در این طرح به منزله تأییدیه حقوقی و شخصی افراد و یا گروه ها نمی باشد و دبیرخانه طرح هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

عضویت افتخاری و یا ثبت امضا در طرح هیچگونه تعهدی را برای دبیرخانه  (مانند استفاده از افراد، صدور احکام و ...) ایجاد نخواهد کرد.

آخرین اخبار